Jogi nyilatkozat

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: Zsoldosné Egry Zsuzsanna Mercedes, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A épület Fsz. 7.

Nyilvántartási szám: 54785553

Adószám: 55238171-1-42

Email elérhetőség: adotanoda@adotanoda.hu

Honlapok:

https://adotanoda.hu/

https://adotanodaklub.hu/

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: ZséZsé Adótanoda Kft (továbbiakban: Adatkezelő)

Ügyvezető: Zsoldosné Egry Zsuzsanna Mercedes

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A épület Fsz. 7.

Cég nyilvántartási szám: 0109414515

Adószám: 32255247-1-42

Email elérhetőség: adotanoda@adotanoda.hu

Honlapok:

https://adotanoda.hu/

https://tanfolyam.zsezseadotanodakft.hu/

 

Jelen érdekmérlegelés az Adatkezelő partnereivel kötött szerződésekben mindkét fél által megadott kapcsolattartó (Érintett) személyes adatainak (név, beosztás, telefonszám, email cím) adatkezelésével kapcsolatban mutatja be, hogy az Adatkezelő jogos érdeke korlátozza-e az Érintett, jelen esetben a kapcsolattartó jogait és szabadságait, és a korlátozás arányos-e.

 

 1. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) szóló 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint személyes adat kezelhető, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap: a jogos érdek alkalmazásakor az Adatkezelő köteles érdekmérlegelési tesztet elvégezni annak megállapítására, hogy az általa alkalmazni kívánt adatkezelési művelet esetén az Érintett érdekei és alapvető jogai nem élveznek-e nagyobb védelmet az Adatkezelő jogos érdekével szemben, valamint, hogy az adatkezelési tevékenység folytán az Érintett jogai nem sérülnek-e.

 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a partnereivel kötött szerződésekben az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó és partnereinek kapcsolattartó személyes adatait a jogos érdeke alapján kezeli, jelen érdekmérlegelési tesztet a jogalap használatának indokoltsága érdekében folytatja le.

 

 1. Az Adatkezelő jogos érdeke

 

Az Adatkezelő és szerződéses partnerei között kötött szerződések gyors és hatékony teljesítése érdekében mindkét fél kapcsolattartót jelöl ki. Az Adatkezelő, mint szolgáltató fél jogos érdeke, hogy mindkét szervezetben legyen kijelölt személy, akinek a feladata a szerződés teljesítésének támogatása, illetve a teljesítés során felmerülő kérdések, problémák, nehézségek mielőbbi megoldása a másik szerződő fél kapcsolattartójával együttműködve.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:62. §-a értelmében a felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Amennyiben valamelyik fél a szerződéskötést követően e kötelezettségét megszegi, a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint köteles az így okozott kárt a másik félnek téríteni. A Ptk. idézett szakasza értelmében tehát a kapcsolattartás és ilyen módon az együttműködés – annak anyagi kockázata miatt – érdek és egyben kötelezettség is.

 

A szerződésben rögzített kapcsolattartó személyes adatait az Adatkezelő a szerződés teljesítése során felmerülő kérdések tisztázása, az információáramlás és a szoros együttműködés biztosítása, valamint a felmerülő problémák mielőbbi megoldásának a biztosítása érdekében kezelik.

 

 1. Az Érintett érdekei, alapjogai és szabadságai

 

 1. Magyarország Alaptörvénye
 • cikk (1) bekezdése szerint az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani
 • cikk szerint az emberi méltóság sérthetetlen
 • a VI. cikk (3) bekezdése pedig rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez.
 1. A a személyiségi jogok között külön is említi a személyes adatok védelméhez való jogot (Ptk. 2:43. § e) pontja).
 2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (Btk.) szintén védi a természetes személyek adatait, két tényállás, a személyes adattal visszaélés vétsége (219. §) és a tiltott adatszerzés (422. §) bűncselekménye körében.
 3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) meghatározza a személyes adatok kezelésének követelményeit.
 4. A GDPR május 25. napjától az Európai Unió minden tagállamában közvetlenül alkalmazandó.

 

Az Érintettnek, mint természetes személynek a fenti jogszabályok értelmében jogos érdeke, hogy

 • alapvető jogait, így személyes adatainak védelmét az Adatkezelő tiszteletben tartsa
 • információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa
 • személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezhessen
 • magánszféráját az Adatkezelő tiszteletben tartsa vagy ismerje el
 • a személyes adataival rendelkező Adatkezelővel szemben fellépjen és jogaival élhessen.

 

 1. Az Érintett által gyakorolható jogok

 

Az Érintett számára az Adatkezelő biztosítja a GDPR-ban rögzített jogokat, amelyek az alábbiak:

 • Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az Adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az Érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés)
 • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más Adatkezelőt a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR 18. cikk)
 • Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk)
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).

 

Az Adatkezelő minden partnerét tájékoztatja a jogviszony során kezelt személyes adatai kezeléséről és az e körben igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről. A partnerek figyelmét minden szerződéskötés alkalmával felhívja az Adatkezelő, hogy a partner munkavállalója számára a partner adjon megfelelő tájékoztatást az adatkezelésről és annak részleteiről. Ezen felül az Adatkezelő elérhetővé teszi az erről szóló adatkezelési tájékoztatót is.

 

Az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó neve, beosztása, céges telefonszáma és céges email címe kerülhet kezelésre. Az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó privát telefonszáma és privát email címe semmilyen körülmények között nem kerülhet átadásra kapcsolattartás céljából a Partner részére.

 

Az Adatkezelő által kizárólag a Partner munkavállalójának a neve, beosztása és a részére biztosított céges telefonszám és céges email cím kerülhet kezelésre. A Partner munkavállalójának privát telefonszáma és privát email címe semmilyen körülmények között nem kerülhet átadásra kapcsolattartás céljából az Adatkezelő részére.

 

Amennyiben az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó adataiban változás történik vagy a Partner kapcsolattartójának munkaviszonya megszűnik, akkor ezt kölcsönösen jelzik egymásnak és mindkét fél gondoskodik ennek megfelelően a kapcsolattartói adatok törléséről.

 

 1. Az Adatkezelő és az Érintett érdekeinek összevetése

 

Az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó feladataihoz többnyire hozzátartozik a szakterületéhez tartozó szerződés megkötésében és a későbbi, szerződő felek közötti kapcsolattartásban történő közreműködés. Ehhez elengedhetetlen az egyéni vállalkozó nevének, beosztásának és elérhetőségének (céges telefonszám, céges email cím) rendelkezésre bocsátása az említett célból. Az egyéni vállalkozó esetében annak neve, beosztása és céges elérhetőségei kerülnek továbbításra a partnerek számára, így privát telefonszám és email cím nem jut illetéktelenek birtokába. Az Adatkezelő az adatkezelés során minden esetben betartja az adatkezelés alapelveit, biztosítja az Érintett jogait. A fentiekre figyelemmel a személyes adat Adatkezelő általi kezelése nem okoz nagyfokú sérelmet az Érintett számára.

 

 1. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

 

Az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó által kizárólag olyan adatok átadására kerül sor, melyek kizárólag a tevékenységével kapcsolatosak. Az egyéni vállalkozó privát elérhetőségei nem kerülnek átadásra harmadik személyek részére.

 

A szerződések esetében általában elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése. Az adatkezelés minden fázisában megfelel a GDPR-ban foglalt alapelveknek és a meghatározott célnak. Az Érintett jogai és szabadságai a tervezett adatkezelés során nem sérülnek, azokat csak az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli az Adatkezelő.

 

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése az Érintett érdekeinek korlátozásával arányban áll, tekintettel arra, hogy:

 • az ilyen formában történő kapcsolattartás a gazdasági kapcsolatok fenntartásának és a szerződések teljesítésének a velejárója
 • a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan
 • az Érintett jogai és szabadságai a lehető legkisebb mértékben sérülnek az adatkezeléssel kapcsolatban, mivel privát adataik nem kerülnek átadásra, csupán a céges telefonszám és céges email cím
 • az Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában biztosítja az Érintett azon jogait, amelyet e jogalap esetén rendel alkalmazni.

 

Összegezve, az Adatkezelő, mint egyéni vállalkozó és a Partner munkavállalójának kapcsolattartói személyes adatainak kezelése esetében megalapozottnak tekinthető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap használata.

 

Budapest, 2023. április 01.