Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ügyfél részére

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számomra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetem, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelek. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: Zsoldosné Egry Zsuzsanna Mercedes, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A épület Fsz. 7.

Nyilvántartási szám: 54785553

Adószám: 55238171-1-42

Email elérhetőség: adotanoda@adotanoda.hu

Honlapok:

https://adotanoda.hu/

https://ado-tanoda.hu/wp-admin/

https://tanfolyam.zsezseadotanodakft.hu/

 

Adatkezelő: ZséZsé Adótanoda Kft (továbbiakban: Adatkezelő)

Ügyvezető: Zsoldosné  Egry Zsuzsanna Mercedes

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A épület Fsz. 7.

Cég nyilvántartási szám: 0109414515

Adószám: 32255247-1-42

Email elérhetőség: adotanoda@adotanoda.hu

Honlapok:

https://adotanoda.hu/

https://ado-tanoda.hu/wp-admin/

https://tanfolyam.zsezseadotanodakft.hu/

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja törvény)
 • évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa törvény)
 • évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja törvény)
 • évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa törvény)
 • 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról
 • évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 

 1. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

 1. Alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 

 1. Adatkezelési tevékenység

 

 1. Adatkezelői minőségben végzett

 

 • kapcsolatfelvétel (honlap: „Érdekel” menüpont)

 

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

 

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

 

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

 

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

 

 

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

 

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltatók:

1.)   Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

2.)   Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., cégjegyzékszám: 01-09-909968)

·       levelezési rendszer szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

 

Adatok forrása A személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel a kapcsolatot felvenni

 

 

 • hírlevélre történő feliratkozás

 

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése

 

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

 

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

 

 

Személyes adatok köre

Név, email cím

 

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

 

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       hírlevélküldő szoftver: MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország)

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

 

 

 • kapcsolatfelvétel emailben

 

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele email formájában

 

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

 

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

 

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

 

 

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

 

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       levelezési rendszer szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09 381419)

 

Adatok forrása A személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot emailben

 

 • időpontfoglalás

 

Adatkezelés célja

Időpontfoglalás

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

 

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím

 

 

Adatmegőrzési idő

Az időpontfoglalást követő 1. év végéig

 

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltatók:

1.)   Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

2.)   Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., cégjegyzékszám: 01-09-909968)

·       levelezési rendszer szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09 381419)

·       ügyviteli rendszer szolgáltató: Salonic International Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-356924)

 

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud időpontot foglalni

 

 

 • szolgáltatási szerződés megkötése

 

Adatkezelés célja

Szolgáltatási szerződés megkötése

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Ptk.

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Cégnév, székhely, adószám, email cím

 

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe

·       e-szerződés szolgáltatója: Wiredsign Zrt. (székhely: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b, cégjegyzékszám: 12-10-001683)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

 

 • Adótanoda Klubba történő regisztráció

 

Adatkezelés célja

A szolgáltatás igénybevételét szolgálja a regisztráció.

 

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

 

Személyes adatok köre

Név, email cím

 

 

Adatmegőrzési idő

A regisztráció törlését követő 1. év végéig

 

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., cégjegyzékszám: 01-09-909968)

 

Adatok forrása A személyes adatok forrása a regisztráló személy
Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat a regisztrációhoz, akkor nem tud terméket vásárolni

 

 

 • tanfolyam igénybevétele

 

Adatkezelés célja Kurzus igénybevétele
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, tanfolyam

 

Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       tárhelyszolgáltatók:

1.)   Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

2.)   Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., cégjegyzékszám: 01-09-909968)

·       levelezési rendszer szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09 381419)

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tud résztvenni kurzuson

 

 

 • számlázás

 

Adatkezelés célja

Számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Áfa törvény 159. § (1) bekezdése

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, cím, bankszámlaszám (átutalás), adószám (céges ügyfél), az Áfa törvény 169-170. §-aiban meghatározottak szerint

 

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·       számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-303201)

·       számlázó program: Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-140802)

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a törvényben előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

 

 

 • szolgáltatás ellenértékének kifizetése

 

Adatkezelés célja

Szolgáltatás ellenértékének kifizetése történhet:

·       készpénz

·       banki utalás

·       bankkártyás fizetés

formájában.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, szolgáltatás ellenértéke, tranzakciós kód

 

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.

 

·       Banki átutalás és bankkártyás fizetés esetén a személyes adatokhoz hozzáfér: CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. cégjegyzékszám: 01-10-041004)

A Bank Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.cib.hu/

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a vendég

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tudja a terméket kifizetni

 

 

 • szerződéses kapcsolattartás

 

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái

Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy

 

Személyes adatok köre

Név, beosztás, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel egyeztetni mint Partnerrel

 

 

 1. Adatfeldolgozói minőségben végzett

 

 • adóbevallás készítése Megbízó munkavállalói számára

 

Adatkezelés célja Adóbevallás elkészítése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Szja törvény 1/B. § (4) bekezdése
Az Érintettek kategóriái

Adózó és gyermeke, élettárs/házastárs

 

Személyes adatok köre

Adózó esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, adóazonosító jel/adószám, bankszámlaszám

Gyermek esetében: név, adóazonosító jel a családi kedvezmény miatt

Élettárs/házastárs esetében: név, adóazonosító jel

Dokumentumok: igazolások, kedvezmények alapjául szolgáló iratok

 

Adatmegőrzési idő Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig
Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.

 

Az ügyviteli szoftver dobozos termék, amelynek gyártója: RLB-60 BT (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 40., cégjegyzékszám: 10-06-024727). Az adatbázishoz a cégnek nincs hozzáférése.

 

Az adóbevallás tekintetében a következő Címzett(ek) vannak:

 • E-SZJA elektronikus felület üzemeltetője: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
 • Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) – keretprogram üzemeltetője: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
 • Ügyfélkapu elektronikus közigazgatási rendszer üzemeltetője: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)
Adatok forrása

A személyes adatok forrása az adózó

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud adóbevallást készíteni

 

 

 • bérszámfejtés Megbízónak és munkavállalóinak

 

Adatkezelés célja Bérszámfejtés intézése
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Adatkezelő Megbízóival megkötött szerződés teljesítése alapján

 

Az Érintettek kategóriái

Megbízó munkavállalója

 

Személyes adatok köre

Táppénzes papír, munkaszerződések, személyi adatlap jogviszony kezdetekor nyomtatvány, személyi adatlap jogviszony megszüntetésekor nyomtatvány

Dokumentumok: igazolások, kedvezmények alapjául szolgáló iratok

 

Adatmegőrzési idő Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig
Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.

 

Az ügyviteli szoftver dobozos termék, amelynek gyártója: RLB-60 BT (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 40., cégjegyzékszám: 10-06-024727). Az adatbázishoz a cégnek nincs hozzáférése.

 

Az adóbevallás tekintetében a következő Címzett(ek) vannak:

 • E-SZJA elektronikus felület üzemeltetője: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

·       Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

 

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a Megbízó munkavállalója

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud bérszámfejtést készíteni

 

 

 • CSED, GYED, GYES folyósítása Megbízónak és munkavállalóinak

 

Adatkezelés célja CSED, GYED, GYES folyósítása
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont:

·       310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról

·       1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

·       217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Az Érintettek kategóriái

Megbízó munkavállalója

 

Személyes adatok köre Várandósággal kapcsolatos adatok (kiskönyv), a gyermek személyes adatai (születési anyakönyvi kivonat), anyasággal kapcsolatos adatok
Adatmegőrzési idő Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig
Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.

 

Az ügyviteli szoftver dobozos termék, amelynek gyártója: RLB-60 BT (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 40., cégjegyzékszám: 10-06-024727). Az adatbázishoz a cégnek nincs hozzáférése.

 

A juttatások folyósításában jogszabályokban való megfelelés érdekében a következő Címzett(ek) vannak:

 • Magyar Államkincstár (MÁK)
Adatok forrása

A személyes adatok forrása a Megbízó munkavállalója

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud járandóságokat folyósítani

 

 

 • számlák könyvelése

 

Adatkezelés célja Számlák könyvelése Megbízó ügyfeleinek kiállított számla tekintetében
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Adatkezelő Megbízóival megkötött szerződés teljesítése alapján

 

Az Érintettek kategóriái

Megbízó ügyfelei (természetes személy)

 

Személyes adatok köre

Számla adattartalma

 

Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

 

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.

 

Az ügyviteli szoftver dobozos termék, amelynek gyártója: RLB-60 BT (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 40., cégjegyzékszám: 10-06-024727). Az adatbázishoz a cégnek nincs hozzáférése.

 

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére.

 

Előfordulhat online hozzáférés a számlázó programhoz, az OSA – NAV online számlázójából, ha van meghatalmazás ehhez.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a Megbízó munkavállalója

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud számlákat lekönyvelni.

 

 

 1. Honlap adatkezelése

 

A Honlap sütiket használ.

 

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

 

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.

 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

 

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 

 1. Közösségi média

 

Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

 

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

 

Közösségi oldal: Adatkezelő neve: Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
Facebook Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn LinkedIn Corporation (székhely: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Twitter

Twitter, Inc. (székhely: 1355 Market Street, Suite 900

San Francisco 94103, Kalifornia)

https://twitter.com/en/privacy

 

 

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

Az Adatkezelő hozzáfér a személyes adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges mértékben.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

 

 

Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

 

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

·     milyen személyes adatait

·     milyen jogalapon

·     milyen adatkezelési cél miatt

·     mennyi ideig kezeli

·     kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

·     milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

·     alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

 

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

 

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·     a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

·     Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·     Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

·     a személyes adatait jogellenesen kezelték

·     a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·     a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·     Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

·     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

·     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

·     az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

·     az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

 

Jogorvoslati lehetőség A jogorvoslati lehetőség tartalma

Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek

 

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

 

Módosítva: Budapest, 2024. március 14.